ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ONLINE OBCHOD Tappy.cz

OBSAH:

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
 2. ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
 3. ÚČEL, ZÁKLAD, DOBA A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 4. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 5. PROFILOVÁNÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 6. PRÁVA OSOBY, KTERÉ SE DATA TÝKAJÍ
 7. COOKIES V INTERNETOVÉM OBCHODĚ, PROVOZNÍ DATA A ANALYTIKY
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto zásady ochrany osobních údajů Internetového obchodu jsou informativní, což znamená, že nejsou zdrojem závazků pro zákazníky nebo zákazníky Internetového obchodu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují zejména pravidla týkající se zpracování osobních údajů Správcem v Internetovém obchodě, včetně důvodů, účelů a rozsahu zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, dále informace o používání cookies a analytických nástrojů . v online obchodě.

1.2 Správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím Internetového obchodu je Luxwiev Kosowo 47, 63-800 Kosowo podnikající pod názvem Luxwiev zapsaným v Centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti Polské republiky vedeném ministrem odpovědný za hospodaření, má: adresa místo podnikání: Kosowo 47, 63-800 Kosowo a adresa pro doručování: Kosowo 47, 63-800 Kosowo, e-mailová adresa: [email protected] dále jen Správce a být poskytovatelem služeb online obchodu i prodejcem.

1.3. Osobní údaje v Internetovém obchodě zpracovává Správce v souladu s platnou legislativou, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) & nbsp; 2016/679 & nbsp; 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dále jen GDPR nebo Nařízení GDPR . Oficiální text nařízení GDPR: http: //eur-lex.europa.eu/právní-obsah/PL/TXT/ uri=CELEX%3A32016R0679

1.4 Používání internetového obchodu, včetně provádění nákupů, je dobrovolné. Obdobně je poskytnutí osobních údajů Příjemcem služby nebo Zákazníkem pomocí Internetového obchodu dobrovolné, až na dvě výjimky: (1) uzavírání smluv se Správcem neposkytnutí v případech a v rozsahu uvedeném na webových stránkách internetového obchodu a v Řádu internetového obchodu a těchto zásadách ochrany osobních údajů osobních údajů nezbytných pro uzavření a plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb Správce má za následek nemožnost uzavřít tuto smlouvu. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě smluvním požadavkem a pokud chce subjekt údajů uzavřít danou smlouvu se Správcem, je povinen požadované údaje poskytnout. Rozsah údajů potřebných k uzavření smlouvy je pokaždé předem uveden na webových stránkách Internetového obchodu a v Pravidlech Internetového obchodu; (2) zákonné povinnosti správce poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem vyplývajícím z obecně platných právních předpisů, které ukládají Správci povinnost zpracovávat osobní údaje (např.)

1.5 Správce zvláště dbá na ochranu zájmů osob, kterých se jím zpracovávané osobní údaje týkají, a zejména odpovídá a dbá na to, aby jím shromážděné údaje byly:

(1) zpracováno zákonným způsobem;

(2) shromažďovány pro specifikované zákonné účely a nejsou podrobeny dalšímu zpracování neslučitelnému s těmito účely;

(3) věcně správné a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány;

(4) uloženy ve formě, která umožňuje identifikaci osob, kterých se týkají, ne déle, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování a

(5) zpracovávány způsobem, který zajišťuje přiměřené zabezpečení osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, vhodnými technickými nebo organizačními opatřeními.

1.6. S přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k riziku porušení práv nebo svobod fyzických osob s různou pravděpodobností a závažností rizika přijímá Správce vhodná technická a organizační opatření tak, aby zpracování probíhá v souladu s tímto nařízením a být schopen tak učinit. Tato opatření jsou podle potřeby revidována a aktualizována. Správce používá technická opatření k zamezení získávání a pozměňování osobních údajů zasílaných elektronicky neoprávněnými osobami.

1.7. Jakákoli slova, fráze a zkratky, které se objevují v těchto zásadách ochrany osobních údajů začínající velkým písmenem ( např. Prodejce Internetový obchod , Elektronická služba ) je třeba chápat v souladu s jejich definicí obsaženou v Pravidlech internetového obchodu, která jsou k dispozici na webových stránkách internetového obchodu.

2. ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ DAT

2.1 Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje v případech, kdy a do té míry je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

(1) subjekt údajů souhlasil se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů;

(2) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení kroků na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy;

(3) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti Správce; nebo

(4) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje Správce nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

2.2. Zpracování osobních údajů Správcem vyžaduje pokaždé existenci alespoň jednoho z důvodů uvedených v bodě 2.1 zásad ochrany osobních údajů. Konkrétní důvody pro zpracování osobních údajů Uživatelů Služby a Zákazníků Internetového obchodu Správcem jsou uvedeny v další části Zásad ochrany osobních údajů ve vztahu k danému účelu zpracování osobních údajů Správcem.

3. ÚČEL, ZÁKLAD, DOBA A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

3.1 Pokaždé, když účel, základ, období a rozsah a také příjemci osobních údajů zpracovávaných Správcem vyplývají z akcí provedených daným Uživatelem Služby nebo Zákazníkem v Internetovém obchodě. Pokud se například zákazník rozhodne pro nákup v Internetovém obchodě a zvolí místo kurýrní zásilky osobní odběr zakoupeného Produktu, budou jeho osobní údaje zpracovány za účelem plnění uzavřené Kupní smlouvy, ale již nebudou prováděny. k dispozici přepravci provádějícímu přepravu na žádost Správce.

3.2. Správce může zpracovávat osobní údaje v Internetovém obchodě pro následující účely, a to z následujících důvodů, v následujících obdobích a rozsahu:

Účel zpracování datPrávní základ pro zpracování a ukládání dat období Rozsah zpracovávaných údajů
Plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o obstarání Elektronické služby nebo přijetí opatření na žádost osoby, které se údaje týkají, před uzavřením výše uvedených smluvčl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. b) Nařízení GDPR (plnění smlouvy) Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k plnění, ukončení nebo jinému skončení platnosti uzavřené smlouvyMaximální rozsah: jméno a příjmení; emailová adresa; kontaktní telefonní číslo; doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země), adresa bydliště / provozovny / sídla (pokud se liší od doručovací adresy). V případě Uživatelů služby nebo Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může Správce dodatečně zpracovávat název společnosti a daňové identifikační číslo (NIP) Uživatele Služby nebo Zákazníka. Zadaný rozsah je maximální v případě např. osobního odběru není nutné uvádět doručovací adresu.
Přímý marketing Čl. 1 lit. f) Nařízení GDPR (oprávněný zájem správce) Údaje jsou uchovávány po dobu trvání oprávněného zájmu sledovaného Správcem, nejdéle však po dobu promlčení nároků vůči subjektu údajů z důvodu obchodní činnosti provozované Správcem. Správce. Promlčecí doba je definována zákonem, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí doba pro nároky související s provozováním živnosti jsou tři roky a pro kupní smlouvu dva roky). Správce nesmí zpracovávat údaje za účelem přímého marketingu v případě účinné námitky subjektu údajů v tomto ohledu. E-mailová adresa
Marketing Článek 6 (1) 1 lit. a) Nařízení GDPR (souhlas) Údaje jsou uchovávány, dokud subjekt údajů neodvolá svůj souhlas s dalším zpracováním svých údajů pro tento účel. Jméno, e-mailová adresa
Vedení daňových knih Čl. 1 lit. c) Nařízení GDPR v souvislosti s žert. 86 § 1 daňového řádu, tj. ze dne 17. ledna 2017 (Sbírka zákonů z roku 2017, bod 201). že daňové zákony nestanoví jinak)Jméno a příjmení; adresa bydliště / provozovny / sídla (pokud se liší od doručovací adresy), název společnosti a daňové identifikační číslo (NIP) Příjemce služby nebo Zákazníka
Určování, vyšetřování nebo obhajoba nároky, které může správce uplatnit nebo které lze uplatnit vůči správcičl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f) Nařízení GDPR Údaje jsou uchovávány po dobu trvání oprávněného zájmu sledovaného Správcem, nejdéle však po dobu promlčení nároků vůči subjektu údajů z titulu podnikatelské činnosti Správce. Promlčecí lhůta je dána zákonem, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí doba pro nároky související s provozováním živnosti jsou tři roky, u kupní smlouvy dva roky).Jméno a příjmení; kontaktní telefonní číslo; emailová adresa; doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země), adresa bydliště / provozovny / sídla (pokud se liší od doručovací adresy). V případě Uživatelů služby nebo Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může Správce dodatečně zpracovávat název společnosti a daňové identifikační číslo (NIP) Zákazníka nebo Zákazníka.

4. PŘÍJEMCI DAT V ONLINE OBCHODĚ

4.1. Pro správné fungování Internetového obchodu, včetně realizace uzavřených kupních smluv, je nutné, aby Správce využíval služeb externích subjektů (jako je např. poskytovatel softwaru, kurýr nebo zpracovatel plateb ). Správce využívá pouze služeb takových zpracovatelů, kteří poskytují dostatečné záruky k provedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky Nařízení GDPR a chránilo práva subjektů údajů.

4.2 Osobní údaje mohou být Správcem předány do třetí země, & nbsp; a Správce zajišťuje, že v tomto případě tak bude provedeno ve vztahu k zemi, která poskytuje odpovídající úroveň ochrany v souladu s nařízením GDPR a subjekt údajů má možnost získat kopii svých údajů. Správce poskytuje shromážděné osobní údaje pouze v případě a v rozsahu nezbytném pro dosažení daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

4.3. Osobní údaje uživatelů služeb a zákazníků internetového obchodu mohou být předány následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců:

 1. dopravci / speditéři / kurýrní makléři v případě Zákazníka, který využívá Internetový obchod se způsobem doručení Produktu poštou nebo kurýrem, poskytuje Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka zvolenému dopravci, zasílateli nebo zprostředkovateli provádějícímu přepravu na žádost přepravce. Správce v rozsahu nezbytném k dodání Produktu Zákazníkovi.
 2. subjekty obsluhující elektronické platby nebo kreditní karty v případě Zákazníka, který využívá Internetový obchod způsobem elektronických plateb nebo platební kartou, poskytuje Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu obsluhujícímu výše uvedené platby v Internetovém obchodě na žádost Správce v rozsahu nezbytném pro zpracování plateb provedených Zákazníkem.
 3. poskytovatelé služeb poskytující Správci technická, IT a organizační řešení umožňující Správci provozovat obchodní činnost, včetně Internetového obchodu a Elektronických služeb poskytované jeho prostřednictvím (zejména poskytovatelé počítačového softwaru pro provozování Online obchodu, poskytovatelé e-mailu a hostingu a poskytovatelé softwaru pro řízení společnosti a poskytování technické podpory Správci) Správce poskytuje shromážděné osobní údaje klienta vybranému dodavateli jednajícímu jeho jménem pouze v případě a v rozsahu nezbytném pro dosažení daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
 4. poskytovatelé účetních, právních a poradenských služeb zajišťujících Administrátorskou účetní, právní či poradenskou podporu (zejména účtárna, advokátní kancelář nebo inkasní společnost) Správce poskytuje shromážděné osobní údaje zákazníka vybranému dodavateli jednajícímu jeho jménem pouze v případě a v rozsahu nezbytném pro dosažení daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

5. PROFILOVÁNÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

5.1 Nařízení GDPR vyžaduje, aby Správce informoval o automatizovaném rozhodování, včetně profilování podle čl. 22 sekund 1 a 4 Nařízení GDPR a alespoň v těchto případech relevantní informace o pravidlech pro jejich přijímání, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů. S ohledem na to poskytuje Správce v tomto bodě zásad ochrany osobních údajů informace o možném profilování.

5.2. Správce může využívat profilování pro účely přímého marketingu v Internetovém obchodě, avšak rozhodnutí učiněná na jeho základě Správcem se netýkají uzavření či odmítnutí uzavření Kupní smlouvy ani možnosti využívání Elektronických služeb v Internetový obchod. Efektem používání profilování v Internetovém obchodě může být např. poskytnutí slevy dané osobě, zaslání slevového kódu, upozornění na nedokončené nákupy, zaslání návrhu Produktu, který může odpovídat zájmům či preferencím dané osoby popř. navržení lepších podmínek oproti standardní nabídce Internetový obchod. Navzdory profilování se daný člověk svobodně rozhodne, zda bude chtít využít takto obdrženou slevu , nebo lepší podmínky a nakoupí v Internetovém obchodě.

5.3. Profilování v E-shopu spočívá v automatické analýze nebo prognóze chování dané osoby na webu E-shopu, např. přidáním konkrétního Produktu do košíku, procházením konkrétní produktové stránky v E-shopu, popř. analýza historie nákupů v internetovém obchodě. Podmínkou takového profilování je, že Správce má k dispozici osobní údaje dané osoby, aby jim mohl zaslat např. slevový kód.

5.4. Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a má právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

6. PRÁVA OSOBY, KTERÉ SE DATA TÝKAJÍ

6.1 Právo na přístup, opravu, omezení, vymazání nebo převod subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz ( právo být zapomenut ) nebo omezení zpracování, má právo vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost svých údajů. Podrobné podmínky pro uplatnění výše uvedených práv jsou uvedeny v čl. 15-21 Nařízení GDPR.

6.2 Právo kdykoli odvolat souhlas osoba, jejíž údaje jsou Správcem zpracovávány na základě vyjádřeného souhlasu (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 sekund 2 lit. a) Nařízení GDPR) má právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.

6.3 Právo podat stížnost u dozorového úřadu osoba, jejíž údaje jsou Správcem zpracovávány, má právo podat stížnost u dozorového orgánu způsobem a způsobem stanoveným v ustanoveních nařízení GDPR a polského práva, zejména zákona o ochraně osobních údajů. Dozorovým orgánem v Polsku je prezident Úřadu pro ochranu osobních údajů.

6.4 Právo vznést námitku má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku z důvodů souvisejících s její konkrétní situací ke zpracování jejích osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. e) (veřejný zájem nebo úkoly) nebo f) (oprávněný zájem správce), včetně profilování na základě těchto ustanovení. V takovém případě již správce tyto osobní údaje nesmí zpracovávat, pokud neprokáže existenci platných právně platných důvodů pro zpracování, převažujících zájmů, práv a svobod subjektu údajů nebo důvodů pro zjišťování, šetření nebo obhajobu nároků.

6.5 Právo vznést námitku proti přímému marketingu j pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely tohoto marketingu, včetně profilování, v rozsahu, v jakém zpracování souvisí s takovým přímým marketingem.

6.6. Pro uplatnění práv uvedených v tomto bodě Zásad ochrany osobních údajů můžete Správce kontaktovat zasláním příslušné zprávy písemně nebo e-mailem na adresu Správce uvedenou na začátku Zásad ochrany osobních údajů. nebo pomocí kontaktního formuláře dostupného na webových stránkách internetového obchodu.

7. SOUBORY COOKIES V INTERNETOVÉM OBCHODĚ, ÚDAJE O VÝKONU A ANALYTIKY

7.1. Cookies jsou malé textové informace ve formě textových souborů, odeslané serverem a uložené na straně osoby navštěvující webovou stránku internetového obchodu (např. na pevném disku počítače, notebooku nebo na paměťovou kartu smartphonu v závislosti na tom, jaké zařízení návštěvníci našeho online obchodu používají). Podrobné informace o souborech cookie , stejně jako historii jejich vytváření, lze nalézt mimo jiné zde: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

7.2. Správce může zpracovávat údaje obsažené v souborech cookie , když návštěvníci používají webovou stránku internetového obchodu pro následující účely:

 1. Uložení produktů přidaných do košíku za účelem zadání objednávky;
 2. Uložení údajů z vyplněných objednávkových formulářů, průzkumů nebo přihlašovacích údajů do internetového obchodu;
 3. Úprava obsah webových stránek internetového obchodu podle individuálních preferencí příjemce služby (např. pokud jde o barvy, velikost písma, rozvržení stránky) a optimalizaci používání webových stránek internetového obchodu;
 4. Vedení anonymních statistik ukazujících, jak používat webovou stránku internetového obchodu;
 5. Remarketing , to znamená zkoumání chování návštěvníků internetového obchodu prostřednictvím anonymní analýzy jejich aktivit (např. opakované návštěvy konkrétních stránek, klíčová slova atd.) za účelem vytvoření jejich profilu a poskytovat jim reklamy přizpůsobené jejich očekávaným zájmům, a to i při návštěvě jiných webových stránek v reklamní síti Google Inc. a Facebook Ireland Ltd.;

7.3 Ve výchozím nastavení většina webových prohlížečů dostupných na trhu ve výchozím nastavení přijímá ukládání souborů cookie . Každý má možnost definovat podmínky používání cookies pomocí nastavení vlastního webového prohlížeče. To znamená, že můžete např. částečně omezit (např. dočasně) nebo úplně zakázat možnost ukládání cookies v druhém případě to však může mít vliv na některé funkce internetového obchodu (například může být nemožné projít cestou objednávky přes objednávkový formulář z důvodu nepamatování si produktů v košíku během následujícího kroky zadání objednávky).

7.4. Nastavení webového prohlížeče ohledně cookies je důležité z hlediska souhlasu s používáním souborů Soubory cookie prostřednictvím našeho online obchodu v souladu se zákonem lze tento souhlas vyjádřit také prostřednictvím nastavení webového prohlížeče. Pokud takový souhlas neexistuje, mělo by se odpovídajícím způsobem změnit nastavení prohlížeče pro soubory cookie .

7.5 Podrobné informace o změně nastavení souborů cookie a jejich samoodstranění v nejoblíbenějších webových prohlížečích jsou k dispozici v části nápovědy webového prohlížeče a na následujících stránkách (stačí kliknout na odkaz):

v prohlížeči Chrome

ve Firefoxu

v aplikaci Internet Explorer

v prohlížeči Opera

v prohlížeči Safari

v Microsoft Edge

7.6 Správce může používat služby Google Analytics a Universal Analytics poskytované společností Google Inc. v internetovém obchodě. ( Amfiteátr 1600 Dálnice , Hora View , CA 94043, USA. Tyto služby pomáhají správci analyzovat provoz v online obchodě. Shromážděné údaje jsou zpracovávány v rámci výše uvedených služeb anonymizovaným způsobem (jedná se o tzv. provozní údaje, které znemožňují identifikaci osoby) na generování statistik užitečné při správě online obchodu. Tyto údaje jsou souhrnné a anonymní , to znamená, že neobsahují identifikační prvky (osobní údaje) návštěvníků webových stránek internetového obchodu. Správce prostřednictvím výše uvedených služeb v E-shopu shromažďuje údaje, jako jsou zdroje a média získávání návštěvníků E-shopu a způsob jejich chování na stránkách E-shopu, informace o zařízeních a prohlížečích, ze kterých web navštěvují. , IP a doména, geografická data a demografická data (věk, pohlaví) a zájmy.

7.7 Je možné, aby daná osoba jednoduše zablokovala informace o své aktivitě na webu Internetového obchodu s Google Analytics za tímto účelem si můžete nainstalovat doplněk prohlížeče poskytovaný společností Google Inc. k dispozici zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout hl=pl.

7.8 Správce může v internetovém obchodě používat službu Facebook Pixel poskytovanou společností Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square , Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irsko). Tato služba pomáhá Správci měřit efektivitu reklam a zjišťovat, jaké akce návštěvníci internetového obchodu provádějí, a také zobrazovat těmto lidem relevantní reklamy. Podrobné informace o fungování Facebook Pixelu naleznete na následující internetové adrese: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153 helpref=page_content.

7.9. Správa provozu zařízení Facebook Pixel je možná prostřednictvím nastavení reklam ve vašem účtu na Facebooku.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/ entry_product=ad_settings_screen.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce žádá, abyste si po přechodu na jiné webové stránky přečetli zásady ochrany osobních údajů tam stanovené. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na online obchod správce.