Obchodní podmínky internetového obchodu Tappy.cz

 § 1: Obecná ustanovení

1. Obchod Tappy.cz

2. Podrobnosti o společnosti: Mikołaj Klonowski LUXWIEV, Kosowo 47, 63-800 Kosowo, woj. Wielkopolskie, tel.: +420 704 131 435, e-mail: [email protected].

3. Obchodní podmínky stanovují podmínky používání internetového obchodu Tappy.cz a rozsah odpovědnosti.

4. Využíváním služeb internetového obchodu Tappy.cz uživatel potvrzuje, že se seznámil s podmínkami používání a souhlasí se všemi jejich ustanoveními a zavazuje se je dodržovat.

5. Veškeré smluvní vztahy mezi společností Tappy.cz a jejími zákazníky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami. Případné odchylky se berou v úvahu pouze tehdy, pokud byly předem písemně potvrzeny mezi společností Tappy.cz a zákazníkem nebo byly výslovně uvedeny v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

6. Zákazník se zavazuje uvést v objednávkovém formuláři úplné a pravdivé údaje. V případě uvedení nepravdivých údajů nese zákazník odpovědnost za případné škody z toho vyplývající.

7. Na otázky neupravené v tomto řádu, zejména na podávání prohlášení o záměru v elektronické podobě, se použijí ustanovení občanského zákoníku.§ 2: Uzavření smlouvy

1. Obrázky a všechny ostatní produkty prezentované společností Tappy.cz na internetu nebo v jiných médiích nejsou obchodní nabídkou ve smyslu článku 534. občanského zákoníku, ale pouze výzva klientovi, aby učinil nabídku na koupi. Nabídky ke koupi lze podávat prostřednictvím online objednávkových formulářů připravených společností Tappy.cz.

2. Objednávka podaná zákazníkem představuje uzavření kupní smlouvy a je založena na platných obchodních podmínkách. Každou objednanou položku musí zákazník nakonfigurovat podle svého přání. Měli byste se podívat na všechny možnosti konfigurace a zvážit celkovou cenu. Všechny ceny jsou vždy uvedeny včetně daně a bez nákladů na dopravu.

3. Nabízené výrobky jsou pouze vzorové motivy. Zákazník neobdrží originál obrazu, ale pouze kopii podle motivu, zpracovanou ve zvoleném médiu a zvolenou technikou.

4. Po odeslání objednávky je zákazníkovi zaslán e-mail se shrnutím jeho nákupu a žádostí o potvrzení objednávky. Počátek dodací lhůty je následující pracovní den po dni přijetí nebo připsání platby.

5. Tappy.cz si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí služby a provedení objednávky, pokud výrobky obsahují obsah, který je v rozporu se zákonem, dobrými mravy nebo zásadami společenského soužití. Obchod si rovněž vyhrazuje právo na změnu cen nabízeného zboží, jakož i nákladů na dodání objednaného zboží.§ 3: Platební podmínky

1. Tappy.cz přijímá jak platby předem za objednávky přijaté k plnění, tak platby při převzetí zboží.

2. Platbu za zboží lze provést platbou předem na uvedené číslo účtu v zabezpečeném platebním systému prostřednictvím TPAY, PAYPAL, PAYU nebo STRIPE.

3. Platba v hotovosti je možná pouze v případě, že je zvolena dobírka.

4. Platba se považuje za provedenou, jakmile je připsána na účet. Zadání objednávky a zaúčtování platby je potvrzeno e-mailem. Zákazník může sledovat stav objednávky.§ 4: Dodací podmínky

1. objednané zboží je zákazníkovi zasíláno kurýrní službou, osobní odběr není možný.

2. Každý výrobek v nabídce obchodu má konkrétní dodací lhůtu uvedenou v popisku výrobku, která se pohybuje mezi 4 a 7 pracovními dny, pokud není na stránce výrobku uvedeno jinak .

3. Doba dodání je od okamžiku připsání platby na náš účet. Objednávky s různými dodacími lhůtami se odesílají po dokončení celé objednávky, tj. po nejdelší uvedené době. V odůvodněných případech si obchod vyhrazuje právo zaslat každý výrobek samostatnou zásilkou.

4. Náklady na dodání se počítají na objednávku a v konfigurátoru se zobrazují jako konečná cena. Náklady na doručení jsou účtovány za každou objednávku bez ohledu na způsob doručení.

5. V případě dodání zboží, které naším zaviněním neodpovídá smluvním ujednáním, se zákazník zavazuje poskytnout nám dodatečnou lhůtu 2 týdny.§ 5: Poškození způsobené při přepravě

1. Kupující by měl zkontrolovat stav zásilky v okamžiku převzetí od kurýra. Pokud zjistíte, že je obsah zásilky poškozený nebo jeví známky otevření, nepřebírejte zásilku, ale požádejte kurýra o sepsání protokolu o poškození.

2. Zákazník je povinen co nejdříve informovat obchod o pokusu o doručení poškozené zásilky.§ 6: Omezení odpovědnosti

1. Tappy.cz nenese odpovědnost za nedostatečný nepřetržitý přístup k internetovému obchodu a rychlost systému, jakož i za technické a elektronické chyby vzniklé při zadávání objednávky, pokud je příčina jejich vzniku způsobena faktory, které obchod nemůže ovlivnit.§ 7: Právo na odstoupení od smlouvy

1. Tappy.cz je služba výroby na zakázku. Zákazník sám určuje parametry zakázky od počátečního výběru fotografie, materiálu, velikosti tisku až po výběr možných variant povrchové úpravy výrobku. Výroba se tedy provádí od začátku podle objednávky zákazníka. Kromě výjimek uvedených v čl. 8 o podmínkách reklamace, zákazník nemůže od smlouvy odstoupit.

2. V souladu s tím se právo na odstoupení od smlouvy podle čl. 7 odst. 1 (tj. na vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu) rozhodně nevztahuje na tyto smlouvy:

a) o dodání zboží, které bylo připraveno a vyrobeno na zvláštní objednávku zákazníka, včetně nástěnných maleb a dalších výrobků z fotogalerie Tappy.cz.

b) týkající se objednaného zboží, které má být použito pro účely obchodní činnosti zákazníka.§ 8: Reklamace a vrácení zboží

1. Subjektem, který vyřizuje stížnosti, je: Mikołaj Klonowski LUXWIEV, Kosowo 47, 63-800 Kosowo, woj. Wielkopolskie.

2. Tappy.cz poskytuje na zakoupené zboží 12měsíční záruku, která je platná ode dne doručení výrobku zákazníkovi.

3. Reklamace nemůže být založena na drobných odchylkách dodaného výrobku od výrobku nabízeného v obchodě. Za drobnou odchylku se považují drobné rozdíly ve formátu, typu a kvalitě podkladu, které jsou technologicky nevyhnutelné ve výrobním procesu. Reklamace nemůže být založena ani na rozdílech v barvě skutečného výrobku ve srovnání s barvou výrobku reprodukovanou počítačovým monitorem. Prodejna rovněž nepřijme reklamaci, pokud zákazník s výrobkem špatně manipuloval nebo pokud nebyl správně sestaven.

4. Prodávající odpovídá kupujícímu (zákazníkovi), má-li prodaná věc vadu, která snižuje její hodnotu nebo užitné vlastnosti, nemá-li věc vlastnosti, o kterých obchod zákazníka ujistil, nebo byla-li věc zákazníkovi dodána v neúplném stavu. V takovém případě může zákazník požadovat, aby byl výrobek uveden do souladu se smlouvou bezplatnou opravou nebo výměnou za nový výrobek.

5. Reklamace je přijata, pokud Zákazník do 2 týdnů od doručení zboží správně vyplní reklamační formulář dostupný na webových stránkách pod odkazem: Odkaz na formulář.

6. Pokud Tappy.cz dodá bezvadnou věc dodatečně, může Tappy.cz požadovat vrácení vadné věci zákazníkovi.

7. Lhůta pro vyřízení stížnosti je 14 dní od oznámení.§ 9: Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

1. Společnost Tappy.cz si vyhrazuje právo odstoupit od podmínek smlouvy bez nároku na náhradu škody vůči zákazníkovi do 7 dnů od jejího uzavření v případě okolností, které společnost Tappy.cz nemohla předvídat. Důvodem pro odstoupení od smlouvy ve stanovené lhůtě je rovněž zásah třetích osob do struktury obchodu, který má za následek změnu funkčnosti, parametrů služeb a mechanismu zadávání objednávek a cen.

2. Tappy.cz si vyhrazuje právo odstoupit od realizace:

a) příkazy porušující osobnostní práva třetích stran,

b) příkazy obsahující jakoukoli formu násilí, vulgarity, pornografie nebo obsah, který je v rozporu s platnými právními předpisy a obecně uznávanými normami.§ 10: Autorská práva

1. Nákup zboží neznamená nabytí autorských práv nebo jiných práv duševního vlastnictví k zakoupeným produktům.

2. Na výrobky prodávané společností Tappy.cz se vztahují celosvětová autorská práva. Zákazník ani třetí strany nejsou oprávněny vyrábět, distribuovat nebo reprodukovat produkty Tappy.cz.§ 11: Osobní údaje

1. Registrací v internetovém obchodě zákazník současně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění uzavřené smlouvy.

2. Poskytnuté osobní údaje zákazníka jsou chráněny v souladu se zákonem ze dne 29.8.1997. o ochraně osobních údajů. Tappy.cz vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizoval možnost neoprávněného přístupu třetích stran k těmto informacím.

3 Osobní údaje nebudou sdíleny s jinými stranami pro marketingové účely.§ 12: Závěrečná ustanovení

1. Ve věcech neupravených těmito obchodními podmínkami se použijí ustanovení občanského zákoníku nebo jiných právních předpisů týkajících se provozu webových stránek a internetových obchodů.

2. Tappy.cz si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek.