Reklamační řád a vrácení zboží

Návraty

Tappy.cz je produkční služba na vyžádání. Z tohoto důvodu jsou fototapety nevratné. Kupující si určuje parametry objednávky sám tak, že nejprve vybere fotografii, materiál, velikost tisku a končí výběrem možných možností finální úpravy produktu.

Výroba probíhá od začátku podle objednávky kupujícího. Zboží, jako jsou plakáty, obrazy, produkty se specifickými parametry (najdete v záložce „prodej“), je možné vrátit.

Zabalené produkty je třeba zaslat na následující adresu:
Mikołaj Klonowski LUXWIEV
Rogowo 1A,
63-840 Rogowo

Vrácené zboží prosím pečlivě zabalte tak, aby bylo chráněno před poškozením nebo zničením během přepravy.
Fototapety, obrazy a plakáty by měly být zabezpečeny proti pohybu uvnitř obalu a zaslány zpět v tvrdé kartonové krabici.
Zboží poškozené během přepravy v důsledku nesprávného zajištění zásilky kupujícím nelze vrátit.

Pokud odstoupíte od smlouvy, je smlouva považována za neplatnou. Obchod vrátí kupujícímu všechny platby přijaté od kupujícího, kromě nákladů na doručení.

Peníze za přijaté zboží jsou vráceny do 14 kalendářních dnů od data, kdy zásilku obdržíme.

Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Stížnosti

 1. Prodávající nenese odpovědnost za drobné rozdíly mezi dodaným zbožím a nabízeným zbožím. U tištěných fototapet, plakátů a obrázků nejsou technicky ani výrobně zcela vyloučeny nepatrné barevné odchylky oproti barvě na obrazovce, jakož i odchylky vyplývající z rozdílů v povrchu materiálů. Takové odchylky vás neopravňují k podávání stížností a uplatňování reklamce. Pouze předchozí objednání vzorku požadované fototapety může být podkladem pro reklamaci barvy. Doporučujeme vám uschovat vzorek, dokud neobdržíte tapetu.
 2. Pro lepší seznámení s nabízenými produkty si Kupující může objednat vzorek tisku požadované fototapety v ceně 118,00 Kč za kus (plus poštovné). Velikost vzorku fototapety je 22x33cm.
 3. Produkty nabízené prodávajícím jsou vyrobeny z materiálů běžně dostupných v tomto odvětví. V případě tisků, barev, materiálů, světlostálosti atd. se odpovědnost vztahuje pouze do rozsahu průměrné trvanlivosti dotčených výrobků. Tištěné výrobky nejsou voděodolné bez dodatečné úpravy.
 4. Kupující je povinen zkontrolovat zboží ihned po jeho převzetí. V případě zjištění závad je kupující povinen je neprodleně nahlásit prostřednictvím reklamačního formuláře dostupného na webových stránkách. Pokud kupující do 10 dnů ode dne dodání zboží nevyjádří vady, považuje se zboží za převzaté.
 5. V případě chybné realizace objednávky, t.j. špatné rozměry, špatné lícování panelů, nedostatek lamina (pokud bylo objednáno). Obchod garantuje výměnu zboží za správné zboží za předpokladu nahlášení výrobních vad do 10 dnů ode dne převzetí zásilky.
 6. V případě chyb v provedení zakázky, nekompatibilních vzorů nebo barev mezi panely je třeba reklamaci uplatnit před aplikací na zeď – nafocením a přiložením ke správně vyplněnému reklamačnímu listu.
 7. Případné zásilky zaslané na náklady internetového obchodu tappy.cz nebudou přijímány.
 8. Před instalací/pokládkou zakoupeného výrobku pečlivě zkontrolujte všechny jeho parametry a shodnost s Objednávkou (rozměry, počet pruhů, lícování pruhů, laminaci, kvalitu grafiky). Jakékoli nesrovnalosti je nutné před instalací nahlásit Prodávajícímu. Pokud je zahájena nebo dokončena instalace/pokládka fototapety, samolepky, plakátu nebo obrazu ve vlastní réži (to znamená, že výrobek nám nelze vrátit neporušený), možnost reklamace vad, které měly být zjištěny před montážní práce nejsou možné.
 9. Oznamující vadu Kupující je povinen na žádost prodávajícího zaslat vadný výrobek za účelem posouzení a provedení reklamačního řízení. Pro tyto účely se přijímá, že prodávající je povinen dokončit reklamační řízení co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů. Zahájení reklamačního řízení se počítá od okamžiku dodání zboží. Nedodrží-li prodávající stanovený termín, opravňuje kupujícího k odstoupení od smlouvy a požadování vrácení zaplacené částky, kterou zaplatil.
 10. Škody vzniklé nesprávným nebo nedůsledným jednáním kupujícího při montáži/pokládce nebo nevhodným užíváním zboží není důvodem pro uplatnění reklamace vůči prodávajícímu. Nesprávné jednání nebo jednání v rozporu se Smlouvou je uvedeno v informacích poskytnutých výrobcem zboží.
 11. Reklamace musí být podána správným a úplným vyplněním reklamačního formuláře.