Zásady vracení peněz

Spotřebitel je oprávněn podle cl. 27 spotřebitelského zákona právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku bez udání důvodu a bez vynaložení nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v cl. 33, cl. 34 spotřebitelského práva.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy na dálku je 14 dnů od doručení věci a ke splnění lhůty stačí zaslat vyjádření před jejím uplynutím.
Prohlášení o odstoupení od smlouvy může spotřebitel podat na formuláři, jehož vzor tvoří přílohu c. 2 zákona o ochraně spotřebitele, na formuláři dostupném na adrese ?? .. nebo jinou písemnou formou odpovídající se spotřebitelským zákonem.
Prodávající vylučuje možnost podat prohlášení o odstoupení od smlouvy jinou než písemnou formou.
Prodávající neprodleně potvrdí Spotřebiteli e-mailem (uvedeným při uzavírání smlouvy a dalším, pokud je uveden v podaném prohlášení o odstoupení od smlouvy) přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy.
V případě odstoupení od smlouvy se smlouva považuje za neplatnou.
Spotřebitel je povinen vrátit věc prodávajícímu neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy. Pro dodržení lhůty stačí vrátit položky před jejím uplynutím.
Spotřebitel vrací věci, které jsou předmětem smlouvy, od které odstoupil, na vlastní náklady a nebezpečí.
Spotřebitel nenese náklady na dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud neudělil souhlas s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy nebo nebyl informován o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy. odstoupit od smlouvy okamžikem udělení takového souhlasu nebo podnikatel nedodal potvrzení v souladu s cl. 15 sekund 1 a umění. 21 odstavec 1. Spotřebitelské právo.
Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty věci, která je předmětem smlouvy, v důsledku jejího použití způsobem, který jde nad rámec toho, co je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a fungování věcí.
Prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy podaného spotřebitelem, vrátí spotřebiteli všechny platby, které za produkt zaplatil. Náklady na dopravu nese Spotřebitel a nejsou zahrnuty v částce vrácení peněz.
Prodávající vrátí platbu pomocí stejné platební metody, kterou použil Spotřebitel, pokud Spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem platby, který pro něj nebude znamenat žádné náklady.
Prodávající může zadržet vrácení platby přijaté od spotřebitele, dokud nebude zboží vráceno nebo dokud spotřebitel nedoloží jeho vrácení, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.
Spotřebitel v souladu s článkem 38 zákona o ochraně spotřebitele není oprávněn odstoupit od smlouvy:
ve kterém cena nebo odměna závisí na výchylkách finančního trhu, nad nimiž nemá Prodávající kontrolu a ke kterým může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
ve kterém je předmětem služby neprefabrikovány předmět vyrobený podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
ve kterém je předmětem služby položka, která se rychle kazí nebo má krátkou dobu použitelnosti;
ve kterém je předmětem služby věc dodávána v uzavřeném obalu, kterou po otevření obalu nelze vrátit z důvodů ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po doručení otevřen;
ve kterém jsou předmětem služby věci, které jsou po dodání svou povahou neoddělitelně spojeny s jinými věcmi;
ve kterém jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačový software dodávaný v uzavřeném obalu, pokud byl balíček po doručení otevřen;
na dodání digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, pokud plnění začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co byl podnikatel informován o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy. smlouva;
pro doručování novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném.
Podkladem pro reklamaci nemohou být drobné odchylky dodaného produktu od nabízeného na prodejně. Za nepatrnou odchylku se považují drobné rozdíly ve formátu, druhu a kvalitě podkladů, kterým se nelze technologicky při výrobním procesu vyhnout. Podkladem pro reklamaci nemusí být ani rozdíly v barvě skutečného výrobku ve vztahu k barvě tohoto výrobku, mapované monitorem počítače. Prodejna rovněž neuzná reklamaci v případě neodborného vyřízení ze strany zákazníka produktem nebo jeho nesprávnou montáží.
TAPPY.CZ je produkční služba na vyžádání. Zákazník si sám určuje parametry zakázky prvotním výběrem fotografie, materiálů, velikostí tisku a volbou možných úprav produktu. Výroba se tedy provádí od základu dle objednávky zákazníka. Kromě výjimek podrobně popsaných v podmínkách reklamace nemůže Zákazník od smlouvy odstoupit
  • na dodávku zboží, které bylo připraveno a realizováno na speciální přání zákazníka, včetně fototapet, obrazů, plakátů, samolepek a dalších produktů z fotogalerie tappy.cz
  • týkající se zboží, které bylo objednáno a bude použito pro účely podnikání klienta